آشنایی با زبان برنامه نویسی Python

تاریخ جلسه:

شنبه 28 مرداد 1396

ارائه دهنده:

خانم مهندس بیگی